AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
PRACA W AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Ogólne zasady naboru pracowników na wolne stanowiska

w Agencji Mienia Wojskowego

  
Agencja Mienia Wojskowego jest agendą państwową, prowadzącą działalność na terenie całego kraju, głównie w zakresie zagospodarowania mienia Skarbu Państwa oraz zaopatrywania Sił Zbrojnych RP w sprzęt i materiały ogólnie dostępne. Zróżnicowany obszar działalności powoduje, że poszukujemy pracowników o różnych kwalifikacjach zawodowych.


Praca w Agencji Mienia Wojskowego jest ciekawa i dynamiczna. Od pracowników wymagamy dużego poczucia odpowiedzialności, lojalności, otwartości na nowe wyzwania oraz kreatywności.


Nabór pracowników na wolne stanowiska w Agencji jest otwarty i konkurencyjny. Proces naboru odbywa się z uwzględnieniem zasad określonych w art. 16a÷16g ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.).

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy publikowane jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór (tzn. w Biurze Agencji lub Oddziale Terenowym) oraz na stronie internetowej Agencji - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Proces selekcji kandydatów do pracy w Agencji jest wieloetapowy:

1.      Analiza nadesłanych dokumentów

Oczekujemy, że osoby zainteresowane pracą w Agencji w odpowiedzi na ogłoszenie prześlą swój życiorys zawodowy wraz z listem motywacyjnym oraz innymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymaganych kwalifikacji na danym stanowisku pracy.

Dokumenty zgłoszeniowe powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru.

2.      Rozmowy kwalifikacyjne

Nadesłane dokumenty zostaną ocenione przez komisję prowadzącą nabór. Lista osób spełniających wymagania formalne zostaje ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej. 


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do dalszych etapów selekcji. Pierwszy z nich prowadzony jest przez komisję rekrutacyjną. Drugi, w zależności od potrzeb, przez kierowników komórek organizacyjnych, do których trwa nabór.

3.   Sprawdzenie kwalifikacji i umiejętności

Kandydaci starający się o prace mogą zostać poproszeni o poddanie się sprawdzianom weryfikującym posiadaną wiedzę i umiejętności, wymagane na stanowisku (np. znajomość języka obcego, posługiwanie się konkretnym programem komputerowym, wykonanie typowych dokumentów, itp.).

4.      Sprawdzenie referencji

Kandydaci do pracy w Agencji mogą zostać poproszeni o podanie osób z poprzednich miejsc pracy, które będą mogły udzielić im referencji.

 

OFERTY PRACY - 2016  więcej >


OFERTY PRACY - 2015  więcej >


LISTY KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - 2015  więcej >


INFORMACJE O WYNIKACH NABORU - 2015  więcej >Osoba odpowiedzialna za treść:
Data modyfikacji: 2016/01/08 11:15:11
Redaktor: Administrator

realizacja informatyczna: logo ornak