Deklaracja dostępności

Agencja Mienia Wojskowego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://bip.amw.com.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony w serwisie BIP.

Dostępność strony internetowej BIP

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Analiza została przeprowadzona metodą porównania stanu rzeczywistego BIP-u z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1. stosowanych dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (stanowiący załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) wspomagany użyciem walidatorów: Validator Utilitia oraz Wave Webaim. Oddelegowany pracownik zapoznał się z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości, szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Agencji Mienia Wojskowego prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  p. Zofia Kabas - adres poczty elektronicznej z.kabas@amw.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 501 92 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład druku brajlowskim lub w formie odczytu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, AMW niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, AMW może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy AMW odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

BUDYNEK – WARSZAWA  UL. NOWOWIEJSKA 26A
Biuro Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

 

Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne wejście do siedziby Biura znajduje się od ul. Nowowiejskiej 26A, drugie wejście znajduje się na szczycie budynku, natomiast trzecie wejście znajduje się od strony parkingu.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do wejścia głównego prowadzą schody nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, przejście do części biurowej jest zabezpieczone bramkami, Interesanci muszą zgłosić się do recepcji, która znajduje się na parterze budynku.

Do wejścia na  kondygnacje mieszczące pomieszczenia biurowe prowadzą schody i winda.

Winda nie jest wyposażona w guziki z alfabetem Braille’a.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia biurowe w toaletach brak przystosowania.

Osoby odwiedzające Biuro Prezesa nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają  z Recepcji i cały czas asystują osoby przyjmujące. 

Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. 

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 


 

BUDYNEK – WARSZAWA UL. FRONTOWA 1
Archiwum Agencji Mienia Wojskowego

Do budynku prowadzi 1 wejście (drugie wejście jest ewakuacyjne).

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do wejścia na kondygnacje mieszczące pomieszczenia biurowe prowadzą schody i winda.

Osoby odwiedzające Archiwum (tylko pracownicy AMW, Archiwum nie przyjmuje interesantów) nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Personel Archiwum nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 


 

BUDYNEK – BYDGOSZCZ UL. GDAŃSKA 163A
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy

Budynek posiada jedno wejście do którego prowadzą schody. Przy schodach znajduje się platforma pionowa, pozwalająca osobom na wózkach wjazd na poziom parteru. Dyżurka znajduje się w holu po lewej stronie od wejścia głównego. Pracownicy ochrony nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Osoby odwiedzające budynek nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantów odbierają z holu na parterze i cały czas eskortują osoby przyjmujące.

Dla osób na wózkach dostępny jest hol, korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku znajduje się schodołaz, za pomocą którego osoby na wózkach mogą wjechać na wyższe piętra. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku Oddziału nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 


 

BUDYNEK – GDYNIA UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. M. Curie-Skłodowskiej.

Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce postojowe dla niepełnosprawnych.

Do wejścia prowadzą: schody oraz winda zewnętrzna.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku znajdują się dwie windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek – poprzez windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 


 

BUDYNEK – KRAKÓW UL. MONTELUPICH 3
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Kamiennej – do internatu, do siedziby Oddziału oraz winda zewnętrzna.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Do wejść na  kondygnacje mieszczące pomieszczenia biurowe prowadzą schody i winda zewnętrzna z dogodnym dojazdem.

Winda wyposażona jest w guziki z alfabetem Braille’a.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia biurowe siedziby na parterze oraz na piętrze – poprzez windę.

Interesanci muszą zgłosić się do Biura Obsługi Klienta, które znajduje się na parterze budynku i do którego prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostęp poprzez dojazd windą.

Osoby odwiedzające Oddział nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z Biura Obsługi Klienta i cały czas eskortują osoby przyjmujące. 

Personel Biura Obsługi Klienta nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. 

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i piętrze budynku siedziby – dostępne poprzez dojazd windą.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 


 

BUDYNEK – LUBLIN UL. ŁĘCZYŃSKA 1
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie

Do budynku prowadzą 3 wejścia w tym 1 dostosowane dla osób niepełnosprawnych z poziomu chodnika.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku brak windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze – obsługa wszystkich klientów w BOK.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 


 

BUDYNEK – OLSZTYN UL. KASPROWICZA 1
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE

Do budynku prowadzą trzy wejścia od strony ul. Kasprowicza oraz dwa wejścia od strony parkingu.

Do wejść od strony ul. Kasprowicza prowadzą schody zabezpieczone balustradami (brak podjazdów dla niepełnosprawnych). Wejścia do budynku od strony parkingu z poziomu chodnika na schody wewnętrzne (brak podjazdów dla niepełnosprawnych). Na II piętrze budynku zainstalowany jest system kontroli dostępu.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku brak jest wind.

Dla osób na wózkach brak jest urządzeń ułatwiających poruszanie się po budynku takich jak: poręcze, windy dla niepełnosprawnych, platformy.

W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu Oddziału brak jest miejsc przeznaczonych do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak jest pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak jest możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 


 

BUDYNEK – POZNAŃ UL. DOJAZD 30
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu

Do budynku siedziby Oddziału prowadzą dwa wejścia, oznaczone literami A i B,  położone od strony dziedzińca równolegle do ulicy Dojazd. Wejście A ogólnodostępne przeznaczone głównie dla gości, wyposażone w windę dla wózków inwalidzkich umożliwiające wjazd na wysoki parter budynku oraz wejście B dla pracowników Oddziału.

Biuro Obsługi Klienta (BOK) znajduje się na parterze po prawej stronie w pomieszczeniu 31 wejście A. Dalsze przejście do pomieszczeń siedziby zabezpieczone jest systemem elektronicznego dostępu ze względu na ochronę danych osobowych.

 Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku na parterze wejście A ogólnodostępne. naprzeciw BOK.

Przed budynkiem od strony wejścia A wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Siedziba Oddziału Regionalnego w Poznaniu nie jest wyposażona i nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.


 

BUDYNEK – SZCZECIN UL. POTULICKA 2,  UL. SAMBORA 4
Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie
Budynek: ul. Potulicka 2

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Sambora. Do wejścia głównego przechodzi się przez szklaną altanę z przesuwnymi drzwiami. Przy wejściu głównym od strony ul. Sambora nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. 

Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się przy drugim wejściu od strony parkingu. Wjazd na parking odbywa bramą z opuszczanym szlabanem oraz bramką przystosowaną wymiarami do przejazdu wózkiem inwalidzkim. Oznakowanie informujące o wejściu dla inwalidów znajduje się na elewacji budynku w miejscu obok wejścia głównego oraz w odległości 1/3 drogi dojścia do wejścia dla inwalidów.

Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze przy wejściu głównym. Biuro Obsługi Interesanta jest również dostępne od strony wejścia przystosowanego dla wózków inwalidzkich poprzez przejazd korytarzem na parterze.

Personel Biura Obsługi Interesanta nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze naprzeciwko Biura Obsługi Interesanta.

Budynek: ul. Sambora 4

Ze względu na bariery architektoniczne i stan techniczny oraz wiek budynku (zabytek) budynek przy ul. Sambora 4 nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Dlatego przyjęcia interesantów odbywają się w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Potulickiej 2. Osoby odwiedzające Oddział nie poruszają się samodzielnie po obiektach.

Osoby niepełnosprawne przyjmowane są bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Oddziale nie ma pętli indukcyjnych.

Na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynkach Oddziału nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. 

 


 

Budynek – WARSZAWA UL. CHEŁMŻYŃSKA 9
Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalnego w Warszawie

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne od ulicy Chełmżyńskiej 9 oraz dwa wejścia z tyłu budynku dla pracowników i obsługi.   

Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków, w kładce z tyłu budynku jest winda dla wózków inwalidzkich z podjazdem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzonego dźwiękowo osoby niewidomo i słabowidzącej.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem są 2 miejsca dla rodziny natomiast z tyłu budynku jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma zakazu wejścia do budynku z psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

W budynku obowiązuje zakaz wnoszenia broni  palnej.

 


 

Budynek – WROCŁAW UL. ZWYCIĘSKA 39
Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

Wejście główne do budynku : od parkingu przed budynkiem od strony ul. Zwycięskiej.

Przed wejściem podwyższenie ( jeden stopień ) z podjazdem  dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynku nie jest wyposażony w windę.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze.

Przed budynkiem wyznaczono  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń zlokalizowanych na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Podstawowych Informacji i koniecznej pomocy klientom udziela pracownik dyżurki przy wejściu do budynku.

Brak  możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

 


 

BUDYNEK – WROCŁAW UL. SZTABOWA 32
Oddział Regionalny Agencji Mienia wojskowego we Wrocławiu

Wejście główne do budynku: od strony ul. Sztabowej.

Wjazd na teren nieruchomości zabezpieczony automatycznym szlabanem sterowanym zdalnie przez pracownika dyżurki – wjazd monitorowany wizyjnie.

Przed wejściem do budynku od strony wewnętrznego dziedzińca /parkingu  podwyższenie (jeden stopień ) z podjazdem  dla wózków. Dziedziniec/parking monitorowany wizyjnie.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynku nie jest wyposażony w windę.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i łączniku między budynkami.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze.

Na dziedzińcu/parkingu  wyznaczono  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń zlokalizowanych na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Podstawowych Informacji i koniecznej pomocy klientom w tym niepełnosprawnym udziela pracownik dyżurki przy wejściu do budynku.

Dzięki bieżącemu monitoringowi wizyjnemu dziedzińca i wejścia głównego do budynku (w tym podjazdu dla niepełnosprawnych) przy wejściu od strony dziedzińca  pracownik dyżurki może udzielić niezbędnej pomocy osobom jej potrzebującym.

Brak  możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

 


 

BUDYNEK – ZIELONA GÓRA UL. ZJEDNOCZENIA 104
Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Zielona  Góra

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zjednoczenia 104.

Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio z chodnika na parter (bez przeszkód architektonicznych).

Nad wejściem nie ma głośników system naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku brak windy.

Dla osób z niepełnosprawności ruchową dostępne jest pomieszczenie na parterze - Biuro Obsługi Klienta.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze bezpośrednio przy Biurze Obsługi Klienta.

Oddział nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku Oddziału można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń  kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby odwiedzające urząd nie poruszają się samodzielnie po obiektach. Interesantów odbierają z Biura Obsługi Klienta i cały czas eskortują osoby przyjmujące.

Utworzone 1 kwietnia 2020 23:27 przez Administrator BiP Marek Kulczycki Zmodyfikowane 8 kwietnia 2024 09:14 przez Administrator BiP Marek Kulczycki
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję